اطلاعات محصول

نسل جدیدی از پنجره محوری با دو بازشوی متفاوت: بازشو از محور وسط و بازشو از محور بالا. به جهت اینکه پنجره به بیرون باز می شود از 0 تا 35 درجه در هر زاویه ای که مطلوب باشد ثابت می شود. پنجره می تواند برای نظافت تا 180 درجه دوران کند. یراق پیشرفته بکاررفته در پنجره کمک می کند که در هر دو حالت باز شو با هر زاویه ای که مطلوب باشد پنجره ثابت شود. لذا هیچ اهرم نگهدارندهای به عنوان جک برای نگهداشتن پنجره مشاهده نمی شود.نحوه ثابت شدن پنجره در هر دوحالت بازشونده، تفاوتی ندارد.
برای تغییر بازشو، یک کلید داخل پروفیل قراردارد که با تغییر حالت آن می توان وضعیت بازشو را تغییر داد. موقعیت کلید در تصویر پایین صفحه مشخص است. دستگیره ای که در قسمت پایین پنجره تعبیه شده است کنترل پنجره را به خوبی میسر می سازد.

  • قابلیت رعایت استاندارد انرژی سیوینگ با شیشه U3
  • قابلیت نصب اکسسوریهای مختلف
  • قابل نصب برای شیب سقف 15 تا 55 درجه، در انواع ویژه از 15 تا 85 درجه نیز امکان پذیر است.
  • قابلیت نظافت آسان جداره بیرونی با گردش 180 درجه ای