اطلاعات محصول

اکسسوریهای داخلی برای همه پنجره های فکرو قابل نصب می باشد. نوع و ابعاد پنجره در تعیین سایز صحیح اکسسوری تعیین کننده هستند. همچنین فکرو برای انواع مختلف پنجره های خود اکسسوریهای خارجی ویژه ای را پیشنهاد می کند.

  • AJP پرده کرکره ای
  • AJP Z-Wave پرده کرکره ای
  • ARS پرده رولی
  • ARP پرده رولی
  • ARP Z-Wave پرده رولی
  • ARF پرده ضدنور
  • ARF Z-Wave پرده ضدنور
  • APS پرده پلیسه
  • APF پرده پلیسه
  • AMS توری