اجرای عملیات ساختمانی

"مشاوره و طراحی نقشه‌های ساختمانی"

پس از تهیه کلیه نقشه های ساختمانی و تعیین تیم نظارتی، عملیات اجرایی آغاز می شود. در این مرحله پیمانکار انتخاب می شود و پیمانکار تحت نظر تیم نظارتی کار خود را انجام می دهد. انتخاب تامین کنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، انتخاب پیمانکاران جزء، انجام پروسه استعلام قیمت و خرید ملزومات ساختمانی از جملع عملیاتی است که در این فاز انجام می شود. شرکت شهریادآبادیس در قالب قراردادهای زیر کلیه مراحل اجرایی را به انجام می رساند:

  • پیمان مدیریت
  • پیمان مترمربعی
  • پیمان کل بر اساس فهرست بها – ویژه پروژه های دولتی

برخی از پروژه ها که در مالکیت آبادیس می باشد راسا توسط عوامل اجرایی این شرکت عملیات اجرایی انجام می پذیرد.