مشاوره و طراحی

"مشاوره و طراحی نقشه‌های ساختمانی"

اساسا هر پروژه ای در آغازین مراحل شکل گیری نیاز به مطالعه، طراحی و تهیه نقشه دارد. لذا مراحل زیر در این مرحله انجام می شود:

  • مطالعه امکان سنجی
  • پیشنهاد طرح مفهومی
  • طراحی نقشه های فاز یک و دو معماری
  • طراحی نقشه های فاز یک و دو سازه
  • طراحی نقشه های تاسیسات برق و مکانیک
  • برآورد هزینه عملیات ساختمانی