نظارت

نظارت عالیه

نظارت عالیه به معنای مدیریت و نظارت بر مراحل اجرایی، در تمامی پروژه ها نیاز به گروه تخصصی در چهار رشته معماری، سازه، برق و مکانیک دارد. این تیم نظارتی تمامی مراحل را به دقت تحت نظر قرارداده و در واقع تضمین کننده کیفیت عملیات اجرایی هستند. نظارت عالیه شامل:
- مدیریت پروژه و واسطه بین کارفرما و پروژه
- نظارت بر عملکرد پرسنل اجرایی در تمامی آیتمها
- نظارت بر تهیه مصالح ساختمانی
- ارائه دتایلهای اجرایی
- رفع موانع اجرایی با ارائه راهکارهای مهندسی
- کنترل نحوه مصرف مصالح ساختمانی و جلوگیری از هدر رفتن مصالح
- هماهنگی آیتمهای اجرایی و جلوگیری از تداخل یا بروز تاخیر در مراحل مختلف
- کنترل پیشرفت فیزیکی بر اساس CPM