اکسسوری داخلی

اکسسوریهای داخلی برای همه پنجره های فکرو قابل نصب می باشد. نوع و ابعاد پنجره در تعیین سایز صحیح اکسسوری تعیین کننده هستند. همچنین فکرو برای انواع مختلف پنجره های خود اکسسوریهای خارجی ویژه ای را پیشنهاد می کند.

  • AJP پرده کرکره ای

  • AJP Z-Wave پرده کرکره ای

  • ARS پرده رولی

  • ARP پرده رولی

  • ARP Z-Wave پرده رولی

  • ARF پرده ضدنور

  • ARF Z-Wave پرده ضدنور

  • APS پرده پلیسه

  • APF پرده پلیسه

  • AMS توری