مشاوره و طراحی

مشاوره و طراحی نقشه های ساختمانی

اساسا هر پروژه ای در آغازین مراحل شکل گیری نیاز به مطالعه، طراحی و تهیه نقشه دارد. لذا مراحل زیر در این مرحله انجام می شود:
- مطالعه امکان سنجی
- پیشنهاد طرح مفهومی
- طراحی نقشه های فاز یک و دو معماری
- طراحی نقشه های فاز یک و دو سازه
- طراحی نقشه های تاسیسات برق و مکانیک
- برآورد هزینه عملیات ساختمانی